I+D Elicsia Confort: Cases sostenibles en Steel Framing

A Elicsia investiguem i desenvolupem de forma permanent noves tècniques i sistemes constructius. Analitzem i descomposem tots els processos constructius  per tal de millorar, eliminar o incorporar tècniques, materials o elements per així oferir als nostres clients construccions més sostenibles, més energèticament eficients, més passives, més econòmiques, de més alta qualitat tècnica.

Nosaltres només construïm amb el sistema Steel Framing, i hem desenvolupat el nostre propi sistema “Elicsia Confort”, que és altament eficient ide grandíssima qualitat.

Procés constructiu seguint el Sistema Lean:

  • Crear valor pel client
  • Identificar la cadena de valor
  • Potenciar el fluxe de valor, i eliminar els processos superflus
  • Elimina l'excés d'inventari i la sobreproducció
  • Redissenyar el procés per donar valor pur, sense muda ni desperdicis

Cumplim sobradament amb totes les exigències constructives en normativa estatal (CTE) i europea (EUROCODIS) i ens anticipem al futur cumplint avui amb la disposició adicional segona del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, que diu: “Edificios de consumo de energía casi nulo:Todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2020 serán edificios de consumo de energía casi nulo. Los requisitos mínimos que deberán satisfacer esos edificios serán los que en su momento se determinen en el Código Técnico de la Edificación (CTE).”

 logo Codi Tecnic Edificacio logo BOE 

EL QUE ENS FA DIFERENTS ÉS LA QUALITAT CONSTRUCTIVA QUE US OFERIM:

Realitzem sempre els projectes tenint principalment en compte: sostenibilitat, cost, rapidesa, eficiència energètica, sistema estructural, acabats. Les següents certificacions ens acrediten:

Web1 Certified ISO 9001 Web2 Certified ISO 14001 verde 

SOSTENIBILITAT:

Som sostenibles perquè tenim tota la capacitat de reduïr la demanda energètica de forma passiva, de reduïr l’ús d’aigua fins a mínims en la fase de construcció, de reduïr el pes i el volum dels materials de construcció per minorar els efectes ambientals dels transports, d’eliminar la maquinària pesada per acopi i gruatge, de fer pràcticament desaparèixer els residus de construcció, d’obtenir de forma activa la mínima energia necessària de fonts renovables, de reduïr el temps de construcció, de reduïr el cost de l’edificació, de tenir en compte l’impacte ambiental dels processos productius i d’extracció de tots els materials que hi intervenen.

COST i RAPIDESA:

Optimitzem tots els processos i sistemes, programem l’execució de l’obra de forma minuciosa, calculem els elements i materials de forma precisa, fets que permeten una notòria reducció de costos i de temps d’execució.

Aprofitem la reducció de costos que obtenim amb tota aquesta optimització  invertint en augmentar la qualitat tècnica i el confort tèrmic de forma passiva. Les nostres construccions són a partir de demanda energètica Classe “A”.

Programant i industrialitzant les construccions  les executem molt més ràpid.

minorar el temps = reduir el cost

L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i LA PROTECCIÓ ACÚSTICA:

Realitzem sempre els projectes reduïnt la demanda energètica a gairebé zero a partir d’un bon disseny. Els conceptes claus que hi tenim en compte són:

El terreny i la distribució de l’edifici: característica geotopogràfica, climàtica i urbana del terreny, l’ orientació i distribució dels espais segons l’ ús de l’edificació, nit/dia, la funcionalitat, els accessos i la mobilitat.

Composició de façanes, teulades i solera segons la zona climàtica,  estudi de l’eficiència energètica de cada conjunt o element: transmitància, massa tèrmica, sistema de ventil.lació, estanqueïtat, protecció acústica...:

Tancaments exteriors, parets interiors, portes i finestres. Les portes i finestres tenen un paper molt important en el confort tèrmic i lumínic dels edificis. Són elements de captació solar directa, de ventilació natural i d’entrada de llum, i vitals per la bona salut de les persones; però també són el punt feble de façanes i cobertes, ja que és on tindrem un coeficient de transmissió tèrmica més elevat i haurem de vigilar més l’estanqueïtat de l’edifici i assegurar els trencaments de ponts tèrmics. Si no acompanyem les obertures amb proteccions solars adeqüades,  podem patir sobreescalfaments en èpoques estivals.

Comfort acústic: aïllem totes les nostres cases del soroll ambiental, incorporant la característica necessària als materials i aïllaments per un control en aquest aspecte. En tractar-se d’un sistema constructiu novedós en el nostre entorn (steel framing), l’usuari es pregunta: “sentirem” l’acer de l’estructura? Rotundament no; un cop acabada la construcció amb tots els seus components constructius, aquesta esdevé completament rígida.

Eficiència energètica amb sistemes passius: aïllar bé i al mateix temps assegurar que l’edifici té un bon sistema de ventilació. Calcular els aïllaments per obtenir gran confort tèrmic, acústic, lumínic, la humitat de l’ambient (50%-65%) i la refrigeració i ventil.lació natural. 

Els aïllaments, la massa tèrmica, la transmitància, l’estanqueïtat, són necessaris per assolir l’òptima temperatura de confort amb la mínima necessitat d’energies externes. Un correcte aïllament tèrmic evita la pèrdua de calor a l’hivern per la seva protecció amb l’exterior i a l’estiu l’entrada de calor, ja que la seva massa tèrmica en conserva la temperatura.

Aprofitant aquesta massa tèrmica, utilitzarem la baixa temperatura nocturna per refredar la casa mitjançant obertures ubicades estratègicament que permetin la ventilació, així com eliminar el calor acumulat durant el dia per aconseguir l’efecte invers.

Realitzem façanes i cobertes ventil.lades que forcen la convecció i redueixen la temperatura acumulada.

Eficiència energètica amb sistemes actius per climatització, i ventil.lació i recirculació d’aire: Incorporem els pocs sistemes actius necessaris més avançats tecnològicament, per millorar el seu rendiment  sense sobredimensionar-los. D’aquesta manera generem la poca energia necessària a partir de fonts renovables i renovem l’aire viciat interior a través d’un sistema mitjançant el que no perdem el confort tèrmic interior de la casa.

EL SISTEMA ESTRUCTURAL

L’estructura i els fonaments: parets de càrrega en acer lleuger-steel framing conformat en fred i fonaments de formigó.

El tipus d’acer emprat en la fabricació, d’alta qualitat. Elicsia Singular fabrica amb perfil d’acer estructural S350GD i S280 GD, i galvanitzat de 275micres de Zenc.

Total precisió en el càlcul de les estructures amb un sistema integrat software-CAD que connecta automàticament el projecte amb producció de les mateixes.

Control de qualitat en la producció steel framing i en el muntatge dels panells i estructures

Transport de les estructures d’acer des de la fàbrica fins a l’obra amb control de pes, volum, dimensions i tipologia que asseguren un ús responsable i rendible del transport i una total estabilitat i precisió del producte.

Planificació i documentació exhaustiva de muntatge de les estructures en obra (mides, posició, numeració, ubicació) donant com a resultat l’exactitud entre fase de projecte / replanteig en obra.

sistema constructiu sostenible Elicsia Singular1ELS ACABATS

Analitzem en gran detall els productes sostenibles que ens ofereix el mercat per oferir al nostre client un ventall de possibilitats de tria que cumpleixin sobradament amb les exigències tècniques, de qualitat, estètiques i de cost, que entenem que han de tenir les nostres edificacions.

Façanes, teulades i tancaments exteriors: Façanes ventil.lades o de suro projectat, pedra, rebossat, ceràmiques, obra vista, ...; teulades planes o de teula, pissarra, ...; tancaments d’alta qualitat. 

 Ambients interiors: Paviments, cuines, banys, portes interiors, pintura interior, i altres acabats d’alta qualitat i durabilitat. Terres de gres porcel.lànic o parquet, fusteria de portes interiors, cuina i banys de qualitat, pintures ecològiques, ...

Ambients exteriors: ajardinament (murs naturals que poden regular la temperatura del lloc amb arbres de fulla caduca o perenne (per obtenir calor a l’hivern i ombra a l’estiu), piscina (autosostenible), façanes i cobertes ajardinades (que regulen la temperatura i la humitat i es reguen aprofitant les aigües negres),porxos, tancaments de parcel.la, accessos, ...

sistema constructiu sostenible Elicsia Singular8

CONSTRUCCIÓ “ELICSIA CONFORT” A LA CARTA O DEL CATÀLEG

Nosaltres considerem que qui ha d’escollir  “com ho vol” és qui gaudirà la casa o l’edificació que es construeixi; per això i perquè tal i com hem explicat en altres capítols, és de suma importància calcular i dissenyar a mida tota edificació sostenible i amb gran eficiència energètica, a la nostra empresa oferim les edificacions totalment a mida i personalitzades.

Tot i això, comprenent que de vegades és difícil traslladar les idees a la realitat, hem el.laborat un ampli catàleg de cases amb diferents formes, mides i acabats, que poden servir de pont als nostres clients per iniciar aquest procés.

Totes les cases que us oferim han estat acuradament dissenyades, projectades i calculades tenint en compte per sobre de tot els conceptes d’eficiència energètica, confort, qualitat, disseny, preu i sostenibilitat.

La nostra filosifia a l’hora de concèbrer els models de casa Elicsia Confort ha estat la de prioritzar al màxim l’ús de les millors tècniques constructives, de materials d’alta qualitat i el disseny eficient en tots els aspectes (sobretot pel que fa als aïllaments, a l’estalvi energètic, i a la distribució dels espais segons cada forma de viure). També hem tingut molt en compte la màxima incorporació de materials ecològics i sostenibles, evitant els que són derivats del petroli i altres per la seva procedència de fonts esgotables i/o pel seu alt grau de contaminació.

Tots els models que us presentem assoleixen com a mínim la Classe Energètica A (per sota de 34 kWh/m2 •any; una construcció standard, sense aquestes consideracions, consumeix uns 280 kWh/m2 •any), i ho assoleixen des del propi sistema envolvent de la casa, és a dir, que no assoleixen aquesta classe valent-se d’elements climatitzadors que ens donin el confort tèrmic esperat, sinó que ho fan pel propi sistema i material constructiu emprat en la construcció de la casa. Així, la demanda energètica de tots els models és mínima i conseqüentment, el consum energètic és gairebé nul.

Demana’ns qualsevol model de casa sostenible, més gran o més petit, o porta’ns la teva idea.

Els models relacionats en aquest apartat són una mostra d'alguns dels els projectes disponibles en el Catàleg Elicsia Confort «claus en mà»; per conèixer tots els models i les seves variants, posa't en contacte amb nosaltres i te n'informarem.

Demanan's més informació, orientació i un pressupost sense compromís

Informació relacionada:

Últimes notícies

  • Acabem 2021 entregant les claus d'aquesta casa sostenible d'una sola planta a Sant... Read more...

  • Sortim del confinament entregant una nova casa sostenible d'una sola planta a Cardedeu Read more...

  • promoció d'habitatges a Cardedeu Aquest 2021 Elicsia ha posat en marxa una promoció d'habitatges... Read more...

  • Hem començat l'estiu amb l'entrega d'una nova casa sostenible a Cardedeu. Elicsia es consolida com... Read more...

  • 2020 ha començat amb l'entrega d'una nova casa que hem construït a Llagostera. Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas