I- OBJECTE

Aquest lloc ofereix informació sobre els serveis professionals d'Elicsia Singular SL, societat unipersonal amb domicili a 08440 de Cardedeu, carrer Bellsolar 74 Local 1 i NIF B65805012, en el successiu "el Titular"

II- PROPIETAT INTELECTUAL

Els continguts d'aquesta web, inclosos entre d'altres els logotips, imatges, animacions, texts, gràfics o aplicacions informàtiques, en qualsevol format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom del domini www.elicsia.com són propietat d'"el Titular", o bé han adquirit els seus drets els propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, en el seu cas, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de dominis.

Es permet la utilització o reproducció total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s'hi inclogui un hipervíncle a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 i 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'Abril). Queda prohibit l'ús de marcs (frames) o qualsevol altre mecanisme destinat a ocultar l'origen o la font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos per a finalitats comercials, promocionals o contraris a la llei, moral o ordre públic, que poguessin lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constistueixi competència deslleial o, en general, en contra d'allò que disposa en aquest document.

III- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En navegar per aquestes pàgines, vostè facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP, (identificador únic per la transmissió de paquets entre ordenadors connectats a Internet), data i hora d'accés, l'hipervíncle que l'ha reenviat a aquesta, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (des d'ara AGPD) consideri la IP com una dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir pel seu compte, ni té intenció de fer-ho a no ser que causi algun tipus de perjudici, cap informació sobre el titular de la connexió a Internet a qui correspongui. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i la realització d'estadístiques sobre l'accés i les visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu analògic que permeti l'obtenció de dades personals sense el vostre consentiment, salvant les utilitzades per Google Analytics. La responsabilitat relativa a aquestes dades correspon exclusivament a Google, Inc. que, d'acord amb els seus terminis de servei, seran utilitzats amb la pretensió de seguir la pista de l'ús de la web, recopilant informes de l'activitat de la mateixa així com d'Internet. Google afirma que podrà transmetre aquesta informació a tercers quan la llei així ho requereixi, o quan aquests tercers processin la informació per conte de Google, i que no s'associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de la qual disposi Google. En utilitzar aquest lloc web, vostè dóna consentiment al tractament d'aquestes dades per part de Google en la forma i per a la finalitat assenyalades.

En cas que vostè estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular, sigui per telèfon, correu ordinari o electrònic, les seves dades podran ser guardades i incloses a un fitxer propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o oferir el servei sol·licitat. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers, sense el seu consentiment. Aquest fitxer es trobarà convenientment inscrit al Registre General de la AEPD i sobre ell s'aplicaran les mesures tècniques establertes a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.

Vostè tindrà accés a aquest fitxer per consultar les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les, així com a oposar-se a tot el tractament respecte a aquestes, amb les excepcions i límits establerts a la legislació aplicable. En cas que desitgi exercir aquest dret, dirigeixi una sol·licitud signada i dirigida al Titular, a la direcció del Titular indicada a la secció Contacte d'aquesta web, acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI o document legal equivalent al Titular. A la web de la AGPD tenen a disposició models de formularis i més informació relativa a aquest tema.

IV- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts d'aquesta web s'ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen informació històrica o científica, pel qual motiu el Titular s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pugui derivar-se de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web fora dels seus objectius informatius generals.

Els enllaços (hipervíncles) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d'ampliar la informació o indicar altres punts de vista. La seva inclusió no implica l'acceptació dels seus continguts, ni l'associació del Titular amb els responsables d'aquestes webs, pel que declina tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que es poguessin produir per qualsevol motiu al seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. El Titular sols podrà ser responsable sobre aquests continguts d'acord amb allò que estableix  la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva il·licitud o que lesiona els béns o interessos d'un tercer, no suprimeix o inutilitza els mateixos.

El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per falles degudes al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivi de causes que escapen al seu control, pel que declina qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos motius.

V- MODIFICACIONS Y ACTUALITZACIONS

El Titular Es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta.

cecot    logo construmat     logo ecoconstruccion     logo pep    logo som energia

Ecologia1Ecologia2Ecologia3Ecologia4